Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.optimadekor.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep prowadzony jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Optimaprint Sp. z o.o., ul. Dunajcowa 60, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343548646, KRS: 0000676525, adres e-mail: biuro@optimadekor.pl oraz tel. +48 731 66 33 12.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. Składanie Zamówień nie wymaga założenia konta.

II. DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;
 2. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.optimadekor.pl;
 3. Sprzedawca – Optimaprint Sp. z o.o., ul. Dunajcowa 60, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343548646, KRS: 0000676525
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Produkty – towary stanowiące własność Optimaprint Sp. z o.o., ul. Dunajcowa 60, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343548646, KRS: 0000676525, oferowane do sprzedaży Klientom na stronie www.optimadekor.pl;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest darmowe;
 10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
 12. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 14. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

III.   WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:
  1) posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2) posiadanie przez Państwa urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
  Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
 2. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  – imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do Konta.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta, korzystając w tym celu z opcji dostępnej w panelu Konta.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

IV. ZAWARCIE UMOWY I DOSTAWA PRODUKTÓW.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2) zalogować się do swojego Konta w Sklepie lub złożyć zamówienie jako gość;
  3) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  4) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
  5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności – opłacić Zamówienie.
 2. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.
 3. Złożenie Zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa Zamówienia. Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.

V. CENY PRODUKTÓW. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PRODUKTÓW.

 1. Ceny Produktów podawane są na stronie internetowej Sklepu. Cenami obowiązującymi Produktów są ceny wskazane na stronie Sklepu w chwili złożenia przez Państwa Zamówienia.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
 3. Sprzedany Produkt pozostaje własnością Optimaprint Sp. z o.o., ul. Dunajcowa 60, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343548646, KRS: 0000676525, do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.

VI. WYSYŁKA PRODUKTÓW I JEJ KOSZTY.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1) przesyłka kurierska.
 2. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
 3. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację o wysokości kosztów wysyłki zamówionych Produktów i ich dostawy na wskazany przez Państwa adres.
 4. W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia kosztów przesyłki, jeśli klient zamówi kilka sztuk produktów, które nie pomieszczą się w jednej przesyłce. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o tym fakcie i poproszony o dokonanie dopłaty.

VII. PŁATNOŚCI.

 1. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt możliwe jest w jeden z następujących rodzajów płatności: szybki przelew internetowy (Przelewy24) oraz przelew zwykły.
 2. W przypadku każdego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 3. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).
 4. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 5. Składając Zamówienie na Produkt wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

VIII. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW.

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, ponieważ produkt nie jest prefabrykowany i jest wykonany na indywidualne zamówienie według specyfikacji Konsumenta lub w sposób służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które obejmuje m.in. określony sposób wykonania, kolor, itp.

IX. USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. REKLAMACJE.

 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu Produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad Produktów zamówionych za pośrednictwem www.optimadekor.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 3. Wszelkie zgłoszenia wad Produktów zakupionych w naszym Sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia (dalej „Reklamacje”) należy składać nam e-mailem na adres biuro@optimadekor.pl. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy związane z działaniem Sklepu. Możemy prosić Państwa o przesłanie nam zdjęć Produktów podlegających Reklamacji.
 4. Każda Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania. O ewentualnych brakach Reklamacji powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Konsumentom, poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. W szczególności Konsument ma prawo:
  1) zwrócić się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2) zwrócić się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 8. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 9. Konsument może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Zawartość strony internetowej www.optimadekor.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.optimadekor.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Optimaprint Sp. z o.o. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, zdjęcia, wizualizacje, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe należą do serwisu www.optimaprint.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.optimaprint.pl bez zgody właściciela jest ZABRONIONE.

XI. INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Niniejszy Regulamin znajdą Państwo na stronie www.optimadekor.pl. Regulamin mogą Państwo wydrukować lub zapisać do pliku na Państwa urządzeniu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.